De praktijk is momenteel beperkt open voor nieuwe inschrijvingen meer info..

privacy

Inzage en toegang medische dossier

Medisch dossier algemeen
U heeft het recht om een deel van uw eigen medisch dossier in te zien. Dit geldt voor volwassenen en voor kinderen vanaf 12 jaar.

Hoe krijgt u inzage?
U kunt uw eigen zorgverlener of iemand van de zorginstelling inzage om uw dossier vragen. Dat kan mondeling of schriftelijk. 

Welke gegevens kunt u inzien?
Uw zorgverlener is niet verplicht het hele dossier te geven. U krijgt de gegevens te zien die over uzelf gaan, zoals uitslagen van onderzoeken en operatieverslagen. Vaak kan dit via een online portaal of patiënten omgeving van de praktijk.

Kunnen ouders/familieleden uw medisch dossier inzien?

 • Familieleden mogen uw dossier alleen bekijken of informatie daarover opvragen als de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven.  In uw dossier moet komen te staan wie die gemachtigde persoon is. 
 • Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar oud mogen het dossier van hun kind altijd inzien.
 • Kinderen tussen 12 en 16 jaar oud kunnen bezwaar maken als hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers het dossier willen zien. De zorgverlener beoordeelt of het kind daarover kan beslissen. Zo ja, dan krijgen de ouders/vertegenwoordigers geen inzage in het dossier.

Cliënten die wilsonbekwaam zijn
Is een cliënt wilsonbekwaam op het gebied van de informatie in het medisch dossier? Dan mag zijn vertegenwoordiger het dossier inzien.

Kan een zorgverlener inzage weigeren?
Uw zorgverlener mag inzage in uw eigen dossier alleen weigeren als het de privacy van een ander schaadt.

Wat kunt u doen als uw zorgverlener inzage onterecht weigert?
U kunt een andere zorgverlener vragen om te bemiddelen. Ook kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de zorginstelling . Helpt dat niet, dan kunt u naar de rechter stappen.

Hoe is het inzagerecht geregeld?
Het inzagerecht staat in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing voor de bescherming van uw privacy. Meer informatie over het inzagerecht vindt u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Kan de zorgverzekeraar uw medische dossier inzien?
Zorgverzekeraar kunnen alleen:

 • Informatie opvragen om te controleren of een zorgverlener of zorginstelling de zorg heeft geleverd waarvoor de zorgverzekeraar betaalt (= controle op rechtmatigheid).
 • Controleren of de gegeven zorg of behandeling de beste keuze was voor de patiënt (= controle op doelmatigheid).

Onder zeer strikte voorwaarden mag de verzekeraar hiervoor medische gegevens opvragen bij de zorgverlener. Op de website van de KNMG staat hierover meer informatie. 

Krijgt u een psychische behandeling van een vrijgevestigde zorgverlener?
Dan kunt u met uw zorgverlener afspreken dat uw diagnose niet wordt vermeld op de facturen die uw zorgverlener naar uw zorgverzekeraar stuurt.

Inzagerecht voor nabestaanden
Het is niet vanzelfsprekend dat uw naasten na uw overlijden uw medisch dossier kunnen inkijken. Ook niet als hij of zij dat doet nu u nog in leven bent. Uw naaste mag uw medisch dossier na uw overlijden alléén inkijken als de patiënt daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, of in een uitzonderlijke situatie. Zie voor meer informatie de brochure Inzagerecht medisch dossier voor nabestaanden (Patiënten federatie).
Bron: www.rijksoverheid.nl

Het medische dossier in de huisartsenpraktijk 
In onze huisartsenpraktijk (inclusief patiënten portaal) kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. 

Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid (WPG).

De plichten van de huisartsenpraktijk 
De huisartsenpraktijk is volgens de AVG (privacywet) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk (inclusief patiënten portaal) plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzamelt:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder, via onze website of webapp.
 • Alle medewerkers binnen de huisartsenpraktijk en externe partijen, die vanwege de aard van hun werkzaamheden voor de huisartsenpraktijk toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Dit betekent ook dat wij geen informatie uit uw dossier mogen verschaffen aan derden zonder uw eigen toestemming. Dit geldt ook voor uw (huwelijks)partner of kind boven de 16 jaar.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene 
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). 
 • Een afschrift wordt kosteloos verstrekt. Echter, bij wederkerende aanvragen en/of extra afschriften kunnen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen van tevoren aangegeven worden.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels het aanvraagformulier persoons- en medische gegevens kenbaar maken aan de huisartsenpraktijk. Uw belangen kunnen ook behartigt worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 
De medewerkers van de huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. 

Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).


Uitwisseling gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP)
De huisartsenpraktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens beveiligd uit met de huisartsenspoedpost. Bent u 's avonds of in het weekend op de Huisartsenspoedpost geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts met welke klachten u op de Huisartsenspoedpost bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen. 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties (overgevoeligheden), contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden.


Overdracht van uw dossier 
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. 
Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw nieuwe huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen. U moet  hiervoor zelf toestemming geven aan uw huidige huisarts. Uw medisch dossier wordt altijd elektronisch aan de nieuwe huisarts overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u recht op inzage in- en een kopie van een deel van uw dossier.


Meer informatie 
Meer informatie over het medisch dossier is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contact 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem u dan zo spoedig mogelijk contact op met onze praktijk. 
Indien u een vraag of klacht heeft over onze omgang met betrekking tot uw privacy of uw medische gegevens kunt u hierover contact opnemen met de praktijk of ons klachtenformulier invullen. 

Back to top